Privacy

Privacybeleid van Etnico Arredo

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Samenvatting van het beleid

Persoonsgegevens verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 •                    

o Registratie en authenticatie

Meer informatie over Persoonsgegevens

 •                    

o Analyse van Gebruikersgegevens en voorspellingen (“profilering”)

De verwerkingsverantwoordelijke kan de via deze applicatie verzamelde gebruiksgegevens verwerken om gebruikersprofielen aan te maken of bij te werken. Dit type behandeling stelt de Eigenaar in staat om de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker te evalueren voor de doeleinden die in de respectieve secties van dit document worden gespecificeerd.

Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt dankzij geautomatiseerde tools, zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden aangeboden. Voor meer informatie over de profileringsactiviteit kan de Gebruiker de respectievelijke secties van dit document raadplegen.

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze profileringsactiviteit. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het gedeelte van dit document raadplegen dat betrekking heeft op de rechten van de Gebruiker.

contact informatie

 •                    

o Verwerkingsverantwoordelijke

VI.DA. IMPORT EXPORT SRLS,

Via Delle Calabrie snc

84131 Salerno (Sa) Italië
E-mailadres van de eigenaar: acquisti@etnicoarredo.com

Volledig beleid

Gegevensbeheerder

VI.DA. IMPORT EXPORT SRLS,

Via Delle Calabrie snc

84131 Salerno (Sa) Italië


E-mailadres van de eigenaar: acquisti@etnicoarredo.com

 

 

Soorten verzamelde gegevens

De Eigenaar verstrekt geen lijst van soorten verzamelde Persoonsgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht. Als de Gebruiker weigert ze mee te delen, kan het voor deze Applicatie onmogelijk zijn om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie aangeeft dat sommige Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of voor de werking ervan.
Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van Cookies - of andere trackingtools - door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, heeft, tenzij anders aangegeven, tot doel de door de Gebruiker gevraagde Dienst te leveren, naast andere doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij het recht heeft om deze mee te delen of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Wijze en plaats van verwerking van de verzamelde Gegevens

Methoden van behandeling

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de Verwerkingsverantwoordelijke kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Applicatie (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, ook door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van Beheerders is altijd op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wettelijke basis van de behandeling

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval dat een van de volgende voorwaarden bestaat:

 • de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige jurisdicties kan de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een andere van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out") tegen een dergelijke behandeling. Dit is echter niet van toepassing indien de verwerking van Persoonsgegevens wordt beheerst door de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
 • de behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is belast;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van derden.

Het is echter altijd mogelijk om de Verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien is in een contract of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin de Gebruiker zich bevindt. Om meer informatie te verkrijgen over de plaats van verwerking, kan de Gebruiker het gedeelte raadplegen met betrekking tot de details over de verwerking van Persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de wettelijke basis voor de doorgifte van Gegevens buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie naar internationaal publiekrecht of opgericht door twee of meer landen, zoals bijvoorbeeld de VN, evenals over de beveiligingsmaatregelen die door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn genomen om de Gegevens te beschermen.

Als een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt, kan de gebruiker de respectieve secties van dit document raadplegen of informatie opvragen bij de gegevensbeheerder door contact met hem op te nemen via de contactgegevens die aan het begin zijn vermeld.

Opslagperiode

De Gegevens worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dit contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die zijn toe te schrijven aan het legitieme belang van de gegevensbeheerder, worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over het legitieme belang dat wordt nagestreefd door de Verwerkingsverantwoordelijke in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer de behandeling is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, kan de Eigenaar de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Verder kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren op grond van een wettelijke verplichting of op last van een overheidsinstantie.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan na het verstrijken van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend.

Doel van de verwerking van de verzamelde gegevens

De Gebruikersgegevens worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan leveren, en voor de volgende doeleinden: Toegang tot accounts op diensten van derden en Registratie en authenticatie.

Om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die concreet relevant zijn voor elk doel, kan de Gebruiker de relevante secties van dit document raadplegen.

Facebook-machtigingen die door deze applicatie worden aangevraagd

Deze Applicatie kan vragen om bepaalde Facebook-toestemmingen die het mogelijk maken om acties uit te voeren met het Facebook-account van de Gebruiker en om informatie, waaronder Persoonsgegevens, hiervan te verzamelen. Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met het account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Voor meer informatie over de onderstaande machtigingen verwijzen wij u naar de documentatie over de machtigingen van Facebook en het privacybeleid van Facebook .

De vereiste machtigingen zijn als volgt:

Basis informatie

De basisinformatie van de op Facebook geregistreerde gebruiker, die normaal gesproken de volgende gegevens omvat: id, naam, afbeelding, geslacht en lokalisatietaal en, in sommige gevallen, de "vrienden" van Facebook. Als de Gebruiker aanvullende Gegevens openbaar heeft gemaakt, zullen deze ook beschikbaar zijn.

E-mailen

Biedt toegang tot het primaire e-mailadres van de gebruiker.

Meer informatie over Persoonsgegevens

 • Analyse van gebruikersgegevens en voorspellingen ("profilering")

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de door de Eigenaar verwerkte Gegevens.

In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:

 • toestemming op elk moment intrekken. De Gebruiker kan de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens intrekken.
 • zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens.De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u in het onderstaande gedeelte.
 • toegang tot hun gegevens.De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
 • controleer en vraag om rectificatie. De Gebruiker kan de juistheid van zijn Gegevens verifiëren en verzoeken om actualisering of correctie ervan.
 • de beperking van de behandeling verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van zijn Gegevens vragen.In dit geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het bewaren ervan.
 • de annulering of verwijdering van hun Persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de annulering van zijn Gegevens door de Eigenaar vragen.
 • hun gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere houder. De Gebruiker heeft het recht om zijn Gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat en, waar technisch haalbaar, om de overdracht zonder obstakels naar een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
 • een klacht indienen. De Gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens of juridische stappen ondernemen.

Details over het recht om bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van openbare bevoegdheden die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn verleend of om een ​​rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke na te streven, hebben Gebruikers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat, indien hun gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zonder opgaaf van reden bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Om erachter te komen of de Verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de respectievelijke secties van dit document raadplegen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om de rechten van de gebruiker uit te oefenen, kunnen gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, door Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Lees meer over de behandeling

Verdediging voor de rechtbank

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende stadia voor de uiteindelijke vaststelling ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze Applicatie of gerelateerde Diensten door de Gebruiker.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar verplicht kan zijn om de Gegevens openbaar te maken op last van de overheid.

Specifieke informatie

Op verzoek van de Gebruiker kan deze Applicatie, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeem- en onderhoudslogboeken

Voor behoeften met betrekking tot werking en onderhoud kunnen deze Applicatie en alle diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, Systeemlogboeken verzamelen. Dit zijn bestanden die de interacties vastleggen en die ook Persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid staat

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens.

Reactie op "Do Not Track"-verzoeken

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.
Om erachter te komen of gebruikte diensten van derden deze ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om het respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan dit privacybeleid aan te brengen door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Applicatie en, indien technisch en juridisch mogelijk, door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via een van de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld.

Als de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de wettelijke basis toestemming is, zal de verwerkingsverantwoordelijke indien nodig opnieuw de toestemming van de gebruiker vragen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, ook in verband met andere gegevens, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeren of identificeren.

Gebruiksgegevens

Dit is informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (ook van applicaties van derden die in deze Applicatie zijn geïntegreerd), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruiker die verbinding maakt met deze Applicatie, adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) , het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.) het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende temporele connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details met betrekking tot de gevolgde route binnen de Applicatie, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de belanghebbende.

Geïnteresseerd

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of beheerder)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met wat is uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte instrumenten, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze Applicatie.

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De Dienst geleverd door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om zich uit te strekken tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Juridische verwijzingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevende systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders vermeld, is deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing op deze Applicatie.